Twitter Facebook RSS Feed Email

De 10 argumenten tegen euthanasie

ARGUMENTATIE-ANALYSE
Wat zijn nu precies de tegenargumenten in het euthanasiedebat? Waarom zou je tegen euthanasie moeten zijn? In deze posting vind je de 10 meest gehoorde tegenargumenten die ik vaak terughoor. Nu heb je waarschijnlijk al een mening over dit onderwerp maar voor een beter doordachte mening doe je er toch goed aan je eerst af te vragen welke argumenten er zijn. En zoals ook bij andere overzichten: niet ieder argument is even sterk dan wel doorslaggevend. Het is enkel bedoeld om je te informeren. 

Voor een eerste (niet volledige) toelichting op het begrip euthanasie verwijs ik trouwens graag naar wikipedia. Ik heb de analysemethode gehanteerd zoals deze beschreven staat in het boek "De kunst van het stellen van kritische vragen: het doorgronden van (juridische) redeneringen en betogen". Soms ontbreekt de rechtvaardiging maar die laten zich wel raden bij lezing van de argumenten. Een overzicht van goede en ook mindere goede argumenten tegen euthanasie (aanvullingen welkom) in de vorm van een argumentatiestructuur.


STANDPUNT: ACTIEVE EUTHANASIE MOET NIET TOEGESTAAN WORDEN

De patiënt

1. Het leidt tot beperkte autonomie / zelfbeschikking van de patiënt.
1.1 (want) Patiënten voelen misschien sociale druk om eerder in te stemmen met euthanasie dan ze normaal zouden doen.
1.1.1. (want) Ze hebben het idee dat ze hun directe omgeving (kinderen die de zorg op zich hebben genomen) dan wel de samenleving (bijvoorbeeld thuiszorg) te veel belasten.
1.1.2. (want) Patiënten hebben het idee dat ze minder gerespecteerd en/of gewaardeerd worden door de samenleving in het algemeen.
1.1.2.1. (want) Het euthanasiedebat laat zien dat gezonde mensen de voorkeur verdienen boven zieke mensen. Ziek-zijn of door-het-leven gaan, mag niet meer.
1.1.2.2 (want) De grondgedachte dat je mag hopen op genezing zal minder gangbaar worden (dit raakt ook het derde argument).

2. Onvoorwaardelijke zelfbeschikking is niet wenselijk: sommige mensen moet je tegen zichzelf in bescherming nemen.
2.1a. (want) We maken allemaal wel fouten waarvan we achteraf weten dat we dom hebben gedaan
2.1b. (en) Omdat euthanasie niet terug te draaien is, moet je dit niet willen. Spijt is geen optie meer.
2.2 (want) Sommige onwenselijke situaties die definitief lijken, blijken dit achteraf toch niet te zijn. Denk aan coma-patiënten die na 10 jaar weer bijkomen. De keuze van euthanasie is definitief.

De uitvoerder

3. Het leidt tot beperkte autonomie / zelfbeschikking van de persoon die het moet uitvoeren aan.
3.1a. (want) Artsen, ambtenaren of wie het ook uitvoert / gaat uitvoeren kunnen zich gedwongen voelen hieraan mee te werken terwijl hun persoonlijke opvatting dit in de weg kan staan
3.1b. (en) Ten allen tijde moet voorkomen worden dat een ander zich gedwongen voelt mee te werken aan het ontnemen van het leven van een ander

4. Artsen moeten gezondheid of in ieder geval de hoop op verbetering voorop zetten
4.1. (want) Hiertoe hebben ze gezworen (de eed van Hippocrates)
4.2. (want) Dit is inherent aan arts zijn (en dus ook zonder eed al belangrijk)

5. Er is een alternatief: palliatieve (verzachtende/verlichtende) zorg/begeleiding e.d.
5.1 (want) Onderzoek laat zien dat mensen een hogere mate van geluk constateren indien hun leven met de juiste zorg wordt voortgezet (en uiteindelijk natuurlijk eindigt) dan wanneer euthanasie in beeld is. Pijnbestrijding wordt steeds beter.

De samenleving

6. Het is de eerste stap naar heel veel erger (uiteindelijk WOII-toestanden? Dit is het hellend-vlak-argument)
6.1. (want) Het is een eerste stap naar onvrijwillige euthanasie.
6.1.1 (want) In de praktijk blijkt dat procedures of richtlijnen die we fundamenteel van belang vinden soms overtreden worden. (bijvoorbeeld dat de patiënt geïnformeerd moet instemmen). Bewust of onbewust
6.1.2 (want) In de praktijk zien we dat ook de groep patiënten opgerekt wordt. Eerst alleen gewone patiënten na instemming, daarna mensen die langdurig in coma liggen maar mogelijk tot geen directe toestemming hebben gegeven. Wat is het volgende: de geestelijk gehandicapten, demente ouderen, mensen met een hersenbloeding, mensen die niet kunnen bijdragen aan de samenleving, tegenstanders van het huidige regime, et cetera?

7. Het gaat niet samen met wat het betekent om samen-te-leven: het is niet aan de samenleving om te beslissen en te helpen bij euthanasie van het individu.
7.1. (want) Inherent aan een samenleving - het woord zegt het al: samen-leven - is dat alleen de persoon zelf een einde aan het leven moet kunnen maken. Iedere hulp vanuit de samenleving staat hier haaks op..

Levens- en/of geloofsovertuigingen

8. Actieve euthanasie gaat niet samen met de menselijke waardigheid / recht op leven
8.1a (want) Een mens is waardevol omdat hij mens is en niet om wat hij is, wat hij doet of wat hij kan betekenen voor de samenleving.
8.1b (en) Het actief ontnemen van dit persoon-zijn gaat hier niet mee samen.

9. Het gaat tegen het natuurlijk proces / de natuur in
9.1a. (want) De mens gaat / levende wezens gaan dood als het zover is.
9.1b (en) Tegen de natuur moet je je niet verzetten maar aan overgeven

10. Het gaat tegen veel geloofsovertuigingen in.
10.1a. (want) God heeft het ontnemen van het leven van een ander verboden
10.1b (en) Alleen God mag en kan beslissen wanneer het einde van het leven daar is

Tot slot
Niet alle argumenten zullen je hopelijk en waarschijnlijk overtuigen. Dat is ook niet het doel van deze analyse. Het enige doel is om de meest gehoorde argumenten tegen euthanasie helder te krijgen. Het is nog geen evaluatie van de argumenten tegen euthanasie. Laat dus ook de (toevallig) hierboven gekozen volgorde van argumenten je niet beïnvloeden.

Informatie: